Unik-ID

Privacy & cookies

UNIK-ID BVBA hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil UNIK-ID BVBA u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door UNIK-ID BVBA.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van UNIK-ID BVBA.1. Wie verwerkt de persoonsgegevens?


De website https://www.unik-id.be is een initiatief van:

UNIK-ID BVBA ONDERNEMINGSVORM (Hierna: “UNIK-ID BVBA”)
Bredepleinstraat 27
3190 Boortmeerbeek
België

Btw-nummer: B.T.W.-BE-0666.907.563


2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?


UNIK-ID BVBA verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door UNIK-ID BVBA:

 • Identificatiegegevens3. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?


UNIK-ID BVBA verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van het platform/de website/de applicatie en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform/de website/de applicatie en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel.

Bij een bezoek aan het platform/de website/de applicatie van UNIK-ID BVBA worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons platform/onze website/onze applicatie te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u het platform/de website/de applicatie van UNIK-ID BVBA bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan UNIK-ID BVBA en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt UNIK-ID BVBA zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen UNIK-ID BVBA.
We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. UNIK-ID BVBA heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.4. Wij gebruiken ook cookies!


Tijdens een bezoek aan ons platform/onze website kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten.

UNIK-ID BVBA is gevestigd in België en volgt bijgevolg de Belgische wetgeving inzake cookies.

UNIK-ID BVBA wil elke bezoeker van het platform/de website zo goed mogelijk informeren over zijn rechten onder de Belgische wetgeving inzake cookies, en over welke cookies UNIK-ID BVBA gebruikt. Door het platform/de website te gebruiken gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen UNIK-ID BVBA om uw bezoek aan het platform/de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera) en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Als u het platform/de website van UNIK-ID BVBA wil consulteren, is het aan te raden dat de technische instellingen voor cookies ingeschakeld werden. Zonder ingeschakelde cookies kan UNIK-ID BVBA geen probleemloos bezoek op het platform/de website garanderen. Indien u de cookies liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen.

Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan ons platform/onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om u specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn.

Wij gebruiken enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren:

Third party cookies: domeinnaam: https://www.google.com/intl/nl_be/analytics/
 • _ga: wordt gebruikt op gebruikers van elkaar te onderscheiden. Bewaarduur: 2 jaar
 • _gat: wordt gebruikt om aantal requests beperken. Bewaarduur: 1 minuut
 • _gid: wordt gebruikt op gebruikers van elkaar te onderscheiden. Bewaarduur: 24 uur4. Wat zijn mijn rechten?


6.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens


UNIK-ID BVBA verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal UNIK-ID BVBA onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.


6.2 Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens


Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van UNIK-ID BVBA uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer UNIK-ID BVBA uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal UNIK-ID BVBA hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar sven@unik-id.be

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan UNIK-ID BVBA. UNIK-ID BVBA zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:


 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.
UNIK-ID BVBA beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.


6.3 Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens


Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die UNIK-ID BVBA nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer UNIK-ID BVBA de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die UNIK-ID BVBA nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. UNIK-ID BVBA staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij UNIK-ID BVBA dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal UNIK-ID BVBA hieraan gevolg geven binnen één  (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar sven@unik-id.be.6.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid


Gebruiker heeft het recht om de aan UNIK-ID BVBA verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal UNIK-ID BVBA hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar christelle@unik-id.be.6.5 Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen


Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door UNIK-ID BVBA bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal UNIK-ID BVBA hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar christelle@unik-id.be.

Bredepleinstraat 27
3190 Boortmeerbeek
B.T.W.-BE-0666.907.563
Op zoek naar verbinding?
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Volg ons op social media